องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ติดต่อสอบถาม อบต.เมืองพาน

ติดต่อสอบถาม
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094

ติดต่อภายใน

นายก อบต. กด 15

ปลัด อบต. กด 16

สำนักปลัด กด 11

ส่วนการคลัง กด 12

ส่วนโยธา กด 13

ส่วนงานป้องกันสาธารณภัยฯ กด 18

งานธุรการ กด 19

งานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคฯ กด 23

E-mail : muangphan053721486@gmail.com

Facebook : http://www.facebook.com/profile.php?id=100006329705476