องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ประกาศข่าวสารกิจการสภา อบต.เมืองพาน

ประกาศข่าวสารกิจการสภา

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน

  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563   ประกาศสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563   ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563