องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ตัวอย่างการสรุปข้อร้องเรียน/ข้อหารือ/ตอบข้อหารือตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.เมืองพาน

ตัวอย่างการสรุปข้อร้องเรียน/ข้อหารือ/ตอบข้อหารือตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน