องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.เมืองพาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกาศโดย : กองคลัง

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าไผ่- บ้านสันขี้เบ้า หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านดอยสัน โค้ง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทาง บริเวณบ้าน นางก๋อง ใจอุ่น ถึงปากทางขึ้นวัดจอมแว่ บ้านดอยสันโค้ง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านดอยสันโค้ง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านป่ากว๋าวทองกวาว หมู่ที่ 25 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 25 บ้านป่ากว๋าวทองกวาว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย