องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

งานสารสนเทศ อบต.เมืองพาน

งานสารสนเทศ
  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน(E-PLAN)   ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ   ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS)   ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ   ระบบสารบรรณ E-OFFICE   ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น   ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.   ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น   ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.   ฝากข่าว อปท.