องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ข้อมูลทั่วไป อบต.เมืองพาน

ข้อมูลทั่วไป

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2563

เปิดอ่าน 1281 ครั้ง

# ที่ตั้ง
     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 3 บ้านร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยก่อสร้างอาคารที่ทำการแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์สองชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 36.00 เมตรพื้นที่ใช้สอย600ตารางเมตรงบประมาณขององค์การตำบลเมืองพาน จำนวน 4,050,000.- บาท ( - สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน - )


# เนื้อที่

     มีเนื้อที่ประมาณ 23.26 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตำบลเมืองพาน 2.29 ตารางกิโลเมตร และอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 20.97 ตารางกิโลเมตร

# ภูมิประเทศ

     มีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำแม่ปอน และลำน้ำแม่ส้าน สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบ เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน ไหลผ่านตามหมู่บ้านต่าง ๆ ด้วย ตำบลเมืองพานมีอาณาเขตในการคมนาคมติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ดังนี้

     1. ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลสันกลาง และตำบลสันติสุข
     2. ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลม่วงคำ
     3. ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลหัวง้ม
     4. ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลป่าหุ่ง

# จำนวนหมู่บ้าน

     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานมีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 23 หมู่บ้าน ซึ่งสามารถจำแนกพื้นที่การปกครองได้ดังนี้  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม ชื่อผู้นำ
1 บ้านเด่น 101 51 56 107 นายพีรพงษ์ ลิ้มตระกูล
2 บ้านดอนตัน 271 229 241 470 นายคงศักดิ์ ตันเปี้ย
3 บ้านร้องหลอด  197 198 191 389 นายเสรี วงค์เรือน
4 บ้านป่าไผ่ 315 385 399 784 นายสมบูรณ์ แสงวงค์วรรณ์
5 บ้านหนองบัว 265 253 245 498 นายเจริญ ยะอุโมงค์
6 บ้านใหม่ขัวแตะ 106 124 106 230 นายสุพล มณีวรรณ์
7 บ้านดอยป่าสัก 139 166 133 299 นายบุญเชิด ปินตาสุข
8 บ้านทุ่ง 371 175 257 432 นายบุญยิ่ง อินต๊ะ
9 บ้านป่ากว๋าว 363 311 346 657 นางพสิกา ชมภูเดช
10 บ้านป่าส้าน 185 175 187 362 นายปณชัย สว่าง
11 บ้านใหม่สันผักหละ 171 201 179 380 นายณรงค์ศักดิ์ ตุ้ยชัยตา
13 บ้านป่ากว๋าวเหนือ 211 190 189 379 นายเสถียร ศรีบุญเรือง
14 บ้านป่ากว๋าวกลาง 268 310 337 647 นายบุญเท่ง ศรีวิกิจ
15 บ้านดอยสันโค้ง 297 268 298 566 นายมานิตย์ ป้องศรี
17 บ้านป่ากว๋าวใต้ 215 200 232 432 นายมงคล จันจินะ (กำนัน)
18 บ้านท่าดีหมี 82 116 105 221 นายมานัส จันเที่ยง
19 บ้านทุ่งมงคล 285 296 374 670 นายวรเดช สุภากูล
20 บ้านหนองบัวใต้ 249 256 293 549 นายประพันธ์ กันจินะ
21 บ้านป่าส้านทรายมูล 195 243 262 505 นายพรมทิพย์ สารน้อย
22 บ้านดอนตันสามัคคี 197 206 247 453 นายวีรศักดิ์ จันทร์นิมิต
23 บ้านใหม่จอมแว่ 170 219 253 472 นายกมล โพธิวงค์
24 บ้านร้องหลอดเหนือ 175 186 215 401 นายมานพ ฝั้นปิมปา
25 บ้านป่ากว๋าวทองกวาว 165 164 178 342 นายพิเชษฐ ยอดคำ
  รวม 4,996 5,648 5,989 11,637  

 

ที่มา: ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2562