องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ข้อมูลทั่วไป อบต.เมืองพาน

ข้อมูลทั่วไป

ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 358 ครั้ง

# ที่ตั้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 3 บ้านร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยก่อสร้างอาคารที่ทำการแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์สองชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 36.00 เมตรพื้นที่ใช้สอย600ตารางเมตรงบประมาณขององค์การตำบลเมืองพาน จำนวน 4,050,000.- บาท ( - สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน - )


# เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ 23.26 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตำบลเมืองพาน 2.29 ตารางกิโลเมตร และอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 20.97 ตารางกิโลเมตร

# ภูมิประเทศ

มีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำแม่ปอน และลำน้ำแม่ส้าน สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบ เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน ไหลผ่านตามหมู่บ้านต่าง ๆ ด้วย ตำบลเมืองพานมีอาณาเขตในการคมนาคมติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ดังนี้

1. ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลสันกลาง และตำบลสันติสุข
2. ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลม่วงคำ
3. ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลหัวง้ม
4. ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลป่าหุ่ง

# จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานมีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 23 หมู่บ้าน ซึ่งสามารถจำแนกพื้นที่การปกครองได้ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวน  ครัวเรือน ชื่อผู้นำ ชาย หญิง รวม
1 บ้านเด่น 50 58 108 82 นายพีรพงษ์ ลิ้มตระกูล
2 บ้านดอนตัน 233 261 494 262 นายคงศักดิ์ ตันเปี้ย
3 บ้านร้องหลอด 205 193 398 189 นายเสรี วงค์เรือน
4 บ้านป่าไผ่ 400 417 827 301 นายเสรี ชิมคำ
5 บ้านหนองบัว 258 259 517 259 นายเจริญ ยะอุโมงค์
6 บ้านใหม่ขัวแตะ 116 104 220 99 นายก๋องคำ ผึ่งผาย
7 บ้านดอยป่าสัก 170 134 304 134 นายบุญเชิด ปินตาสุข
8 บ้านทุ่ง 197 271 468 364 นายบุญยิ่ง อินต๊ะ
9 บ้านป่ากว๋าว 348 377 725 356 นางพสิกา ชมภูเดช
10 บ้านป่าส้าน 184 195 379 176 นายปณชัย สว่าง
11 บ้านใหม่สันผักหละ 203 193 396 165 นายณรงค์ศักดิ์ ตุ้ยชัยตา
13 บ้านป่ากว๋าวเหนือ 207 214 421 205 นายเสถียร ศรีบุญเรือง
14 บ้านป่ากว๋าวกลาง 321 355 676 248 นายศรุชาเดช อินทรประดิษฐ์
15 บ้านดอยสันโค้ง 289 322 611 280 นายถาวร ใจเรือน
17 บ้านป่ากว๋าวใต้ 220 255 475 203 นายมงคล จันจินะ (กำนัน)
18 บ้านท่าดีหมี 109 109 218 79 นางฝนทอง ภูมิประเทศ
19 บ้านทุ่งมงคล 329 419 748 287 นายกษิติ์เดช สุภากุล
20 บ้านหนองบัวใต้ 271 300 571 230 นายประพันธ์ กันจินะ
21 บ้านป่าส้านทรายมูล 251 284 535 193 นายพรมทิพย์ สารน้อย
22 บ้านดอนตันสามัคคี 236 265 501 182 นายวิทย์ ต๊ะคำ
23 บ้านใหม่จอมแว่ 226 255 481 160 นายกมล โพธิวงค์
24 บ้านร้องหลอดเหนือ 195 210 405 158 นายสมนึก พรมตัน
25 บ้านป่ากว๋าวทองกวาว 185 185 370 157 จอ.พิเชษฐ ยอดคำ

รวม 5,203 5,635 10,838 4,769


ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอพาน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558