องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อบต.เมืองพาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2563

เปิดอ่าน 307 ครั้ง

วิสัยทัศน์

     "สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่หลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต"

 

ค่านิยม

     "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"