องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.เมืองพาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 81 ครั้ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ