องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.เมืองพาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2563

เปิดอ่าน 274 ครั้ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (พ.ศ.2561-2564)

     ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
     ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา
     ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ