ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โทร. 053-721486 Fax 053-723094

ติดต่อภายใน

นายก อบต. กด 15

ปลัด อบต. กด 16

สำนักปลัด กด 11

ส่วนการคลัง กด 12

ส่วนโยธา กด 13

ส่วนงานป้องกันสาธารณภัยฯ กด 18

งานธุรการ กด 19

งานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคฯ กด 23

**********************************************************************************************


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน