ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (พ.ศ.2561-2564)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน