ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 3 บ้านร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยก่อสร้างอาคารที่ทำการแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์สองชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 36.00 เมตรพื้นที่ใช้สอย600ตารางเมตรงบประมาณขององค์การตำบลเมืองพาน จำนวน 4,050,000.- บาท ( - สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน - )


เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ 23.26 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตำบลเมืองพาน 2.29 ตารางกิโลเมตร และอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 20.97 ตารางกิโลเมตร


ภูมิประเทศ

มีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำแม่ปอน และลำน้ำแม่ส้าน สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบ เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน ไหลผ่านตามหมู่บ้านต่าง ๆ ด้วย ตำบลเมืองพานมีอาณาเขตในการคมนาคมติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ดังนี้

  1. ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลสันกลาง และตำบลสันติสุข
  2. ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลม่วงคำ
  3. ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลหัวง้ม
  4. ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลป่าหุ่ง

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานมีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 23 หมู่บ้าน ซึ่งสามารถจำแนกพื้นที่การปกครองได้ดังนี้ที่มา: ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน