ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่หลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต"

ค่านิยม

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน