ภาพข่าว / กิจกรรมข้อมูล โรงเรียน อบต.เมืองพาน

ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อโรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) ที่อยู่ ๒ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายภพธนภัต คำสุรันทร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาโทรศัพท์ ๐๘๙-๘๕๔-๐๙๙๙ e-mail [email protected] ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 25๖๒ จำนวนครู รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน จำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ ข้าราชการครู ๙ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ๒ คน จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๒๙ คน จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย ๔๕ คน ระดับประถมศึกษา ๘๔ คน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน)ได้จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ 23 ตุลาคม 2501 โดยมีพระภิกษุเมืองดี ฐานธรรมโม เจ้าอาวาสวัดดอนตัน พร้อมด้วยนายหมื่น คำก้อแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพานและคณะกรรมการสถานศึกษาและพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพานได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียน โดยสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียนในที่ดินของนายพงษ์สวัสดิ์ สุริโยทัย มีที่ดินทั้งหมด 5 ไร่ ต่อมาได้ย้ายมาสร้างในที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน โดยมีนายโพธิ์ ใจฮึก เป็นครูใหญ่ ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 – 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน มีที่ดินจำนวน 13 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา มีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง เป็นแบบ ชร 01 ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง และอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 จำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน มีอาคารห้องพักครูและห้องคอมพิวเตอร์ 1 หลัง โรงอาหารขนาด 4 × 6 เมตรจำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง และส้วม ขนาด 6 ที่นั่ง แบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันโรงเรียนได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย และได้รับโอนข้าราชการครูจำนวน 3 คนเข้าสังกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ณ ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 256๒) ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๒๕ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๔ คนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน