แบบสอบถามความพึงพอใจ การลดระยะเวลา และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (งานบริการสาธารณะ)พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และเกิดความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการ
2. ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความคล่องตัว
3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
4. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำร้อง ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
5. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงลำดับก่อน-หลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
6. ความสะดวก เข้าใจง่าย ที่ได้รับจากการบริการในแต่ละขั้นตอน
7. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้รับบริการ
8. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดจา การแนะนำ ฯลฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน