ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


หนังสือราชการ อบต.เมืองพาน

  องค์ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด   4 ก.ย. 2566

  รายงานผลโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา   30 ก.ย. 2565

  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูษย์เด็กเล็กปลอดโรค

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา   19 ก.ย. 2565

  รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กให้มีสมองดีด้วย EF

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา   19 ก.ย. 2565

  แต่งตั้งคณะทำงานโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด   26 เม.ย. 2565

  คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด   11 เม.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน