ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


นโยบาย

1.ด้านการบริการและการจัดการ

เราได้ให้การบริการประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสและเท่าเทียม มีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบในการให้บริการกับบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพให้กับฝ่ายปกครอง กลุ่มพัฒนาสตรี อสม. อปพร. กลุ่มเยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ


2.นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุอย่่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดจนดูแลสุขภาพเน้นการป้องกันและมีโครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ ตลอดจนหางบประมาณสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสทุกปีหลายๆหมู่บ้าน และหลังก่อสร้างอาคารหอประชุมเรียบร้อยแล้ว จะเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองพานในเร็วๆ นี้ จัดสรร และจัดหาวัสดุอุปกรณ์มอบให้วัดร้องหลอด ตามโครงการ สังฆทานต่อบุญ และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง


3.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านทำการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนทางเดิน รางระบายน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ นอกจากงบประมาณของอบต.เมืองพาน เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเข้าบ้านสันโป่ง ม.2 งบประมาณ 700,000 บาท งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมสมทบกับงบเฉพาะกิจ ถนนเลีรยบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,478,600 บาท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางหมู่บ้านหมู่ 3 เชื่อม หมู่ 1 บ้านป่างิ้วตำบลหัวง้ม 1,450,300 บาท และงบประมาณคาบเกี่ยวปี 60 ถึงปี 61 ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาอีก 3 โครงการ คือ ถนนสายกลางป่ากว๋าว หมู่ที่ 9 , 13 14,17,25 งบประมาณ 3,858,600 บาท ถนนทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก หมู่ 6 บ้านใหม่ขัวแตะ งบประมาณ 1,146,600 บาท และอาคารอเนกประสงค์ตามแบบกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสร้าง ณ โรงเรียนอบต.เมืองพาน (บ้านดอนตัน) งบประมาณ 7,829,800 บาท และที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้ไปแล้ว คือ อาคารศูนย์เด็กเล็ก งบประมาณ1,524,000 บาท ส่วนในที่ทำการ อบต.เมืองพานได้รับการอนุมัติงบประมาณ จากสภาฯ อบต.เมืองพาน ก่อสร้างอาคารหอประชุมเสร็จเรียบร้อยงบปะมาณ 6,340,000 บาท เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป สร้างปรับปรุงห้องเก็บขยะอันตราย เพื่อรองรับขยะอันตรายจากหมู่บ้าน และสร้างที่จอดรถเป็นสัดส่วนเพื่อรองรับการให้บริการผู้มาติดต่อใช้บริการอย่างสะดวกและปลอดภัย ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ระบบประปาและสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้น


4.นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในชุมชน ชื่อโครงการ "เมืองพานน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยส่งเสริมสนับสนุนให้พึ่งพาตนเองมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนก่อสร้างอาคารตลาดชุมชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มพูนราได้ให้กับประชาชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดความเข้มแข็ง


5.ด้านการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยร่วมกับท่านพระครูพิศาลสังวรคุณ เจ้าอาวาสวัดร้องหลอด อุดหนุนงบประมาณให้เยาวชนเข้าค่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมเยาวชนและผู้สนใจไปฝึกอบรมการทอผ้าและพิธีการจัดการงาน "จุลกฐิน" ณ จังหวัดลำปาง เพื่อนำมาถ่ายทอดให้ชาวอำเภอพานได้เรียนรู้ ร่วมสร้างบุคลากรต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดี ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านหลายศาสตร์ หลายแขนง ทำนุบำรุงส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนามาโดยตลอดรวมถึงประเพณีประจำปีทุกปี


6.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและเป็นต้นแบบของอำเภอพาน และของจังหวัดเชียงรายทำให้อบต.เมืองพาน เป็นที่รองรับการศึกษาดูงานจากทั่วประเทศและได้รับรางวัลมากมายผลจากการดำเนินงานทำให้ประหยัดค่าจ้างเหมาขนขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดอย่างถูกวิธี จากเริ่มแรก สัปดาห์ละ 57,500 บาท เราทำให้ลดลงทุกปี จนเข้าสู่ปีที่ 6 ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละ 15,300 บาท นำเงินที่เหลือกลับมาพัฒนาตำบลเมืองพานอีกมากมาย


7.ด้านสาธารณสุข

ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น พื้นที่ตำบลเมืองพานให้ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลฯ กลุ่มอสม. ตลอดจนงบประมาณ LTC จัดฝึกอบรม อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ปีที่ผ่านมา 22 ราย ปีต่อไป คาดว่าเป้า หมายจะเพิ่มขึ้นอีกและได้อุดหนุนงบประมาณให้ทุกหมู่บ้าน และทุกกลุ่มให้มีการสร้าางสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยตลอดทุกปี มีการออกหน่วยเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงเป็นประจำพร้อมทีมงาน รพ.พาน รพ.สต.เมืองพาน จนท.อบต.เมืองพาน ที่ได้รับมอบหมาย พื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแนะนำการดูแลผู้ป่วยให้ถูกวิธี


8.ด้านการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกโรงเรียนในพื้นที่อุดหนุนงบประมาณโครงการต่างๆ ตามกฏหมายถึงกระทำได้ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ ประสานของบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายศูนย์ที่ได้มามีศูนย์ดอนตัน และจะเพิ่มอาคารศูนย์ป่ากว๋าว ว่าน่าจะได้รับในปีงบประมาณหน้านี้ ส่วนศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชนตอนนี้ เรามีแหล่งศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหลายหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 9 บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 10 บ้านป่าส้าน หมู่ที่ 20 หนองบัวใต้ หมู่ที่ 25 บ้านป่ากว๋าวทองกวาว และมีชุมชนวัดร้องหลอดจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมและศูนย์สังฆทานต่อบุญ โดยแต่ละปีจะมีนักศึกษาแพทย์จาก ม.แม่ฟ้าหลวงจะมาเข้าค่ายและศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตคนในชุมชนบ้านร้องหลอดเป็นประจำทุกปี


9.ด้านกีฬา

ส่งเสริมสนับสนุนทุกกลุ่มให้มีการออกกำลังกายทั้งผู้สูงอายุและเยาวชนและกลุ่มต่างๆ ในตำบลสร้างสนามฟุตบอลในพื้นที่อบต.เมืองพาน โดยได้งบประมาณจาก อบจ.เชียงราย ส่วนหนึ่ง และจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเมืองพานลีกคัพ ปี 2 รุ่น คือ รุ่นนักเรียนอายไม่เกิน 12 ปี 8 ทีม ร่วมกันแข่งขันโดยให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองพานเป็นหลัก และรุ่นประชาชนทั่วไปอีก 8 ทีม โดยทำการแข่งขันเก็บคะแนนและไปชิงชนะเลิศในวันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดของทุกๆ ปี


10.นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เราพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่อย่างต่อเนื่องพร้อมอำนวยความสะอวกและบริการตลอดเวลา ไม่ว่าน้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทีมช่างจะดำเนินการแก้ไขและและดำเนินการ น้ำท่วม วาตภัย เราดำเนินการให้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนไม่ต้องรอนาน สำหรับ อปพร.ที่ทางอบต.เมืองพาน ดูแลและสนับสนุนเพื่อบริการพี่น้องประชาชน เรามีการฝึกอบรมทบทวนเป็นประจำทุกปี ได้ตั้งกองทุนให้กับอปพร. การสนับสนุนเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือ อปพร.ในด้านต่างๆ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน